"Vår mix av juniora och seniora konsulter bildar starka lag i uppdragen"

Erik Gustafsson är en erfaren geohydrolog som var med och startade Geosigma för 25 år sedan. Tidigare har han undervisat i vattenkemi och vattenresurser vid Uppsala universitet, och jobbat som Hydrogeolog vid Berggrundsbyrån på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och vid Sveriges Geologiska Aktiebolag (SGAB).

Du är en av Geosigmas grundare, hur kom det sig att ni startade företaget, och vad får dig att trivas?

– Jag såg att vi hade potential att i en trivsam grupp jobba tillsammans med intressanta och kvalificerade uppdrag. Detta är något jag tycker att vi fortfarande har och gör, och en anledning till att jag trivs så bra är att vi lyckats behålla den prestigelöshet och omtanke om varandra som vi hade vid starten av bolaget. En annan anledning är att vi har många intressanta uppdrag som ofta integrerar flera teknikgrenar, som till exempel geoteknik, miljö och geohydrologi.

erik_gustavsson

Du har ju en lång erfarenhet inom ditt yrke, vad tycker du är mest intressant med ditt jobb? Den största utmaningen?

– Det mest intressanta är bredden på arbetsuppgifterna, att jag aldrig blir fullärd och att det ständigt är nya frågeställningar att ta tag i. Den största utmaningen är att snabbt slussa in yngre och mindre erfarna kollegor i intressanta och krävande uppdrag så de får den utveckling de förtjänar. Sedan har också de yngre mycket ny kunskap och idéer med sig och det är viktigt att få en bra mix med juniora, mer erfarna och seniora konsulter så vi tillsammans bildar starka lag i uppdragen.

Är det något specifikt projekt eller uppdrag som du har gjort som du tycker har varit extra intressant? Vad utmärkte det uppdraget?

– Jag var kvalitetsansvarig och del av projektledningen vid systemprojektering av det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle. Utmärkande var storleken och komplexiteten på uppdraget. Det var en utmaning att i tätt samarbete med beställaren hålla ihop en grupp av tre stora konsultbolag och sex mindre bolag, där tidvis mer än 100 konsulter var inkopplade samtidigt. I min roll ingick också att ta fram projektplan och att ta fram gemensamma rutiner för t.ex. kravhantering, riskhantering, egenkontroller och intern granskning.

Slutligen, kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?

– En ganska vanlig dag för mig just nu börjar på kontoret i Uppsala med utvärdering av grundvattenflödesmodellering som vi gjort för att kunna optimera flöden och platser för pumpning och infiltration för dricksvattenproduktion vid ett kommunalt vattenverk. Efter lunch så stämmer jag av med en kollega vilka delar vi behöver komplettera i rapporten för vår oberoende kontroll, enligt deponiförordningen, av anläggning av en ny deponibotten. På eftermiddagen tar jag tåget till Arlanda och flyget till Helsingfors. När jag kommit fram så förbereder jag morgondagens möte i ett projekt för Posiva, det bolag som ska lagra finskt använt kärnbränsle i ett geologiskt djupförvar. I projektet, som inkluderar fältexperiment, är målet att förstå och bestämma processerna för hur syrerikt regn och smältvatten reduceras på vägen ner i berggrunden. Det är viktigt för den långsiktiga säkerheten att det inte finns något syre kvar när smältvatten från en framtida inlandsis pressas ner i berggrunden och når förvaret.