Geosigma bidrar när Stockholm Exergi bygger

Geosigma har fått i uppdrag att utreda hur nuvarande markmiljö och geotekniska förhållanden påverkar förutsättningar för grundläggning av den planerade anläggningen för infångning av koldioxid som ska uppföras av Stockholm Exergi.

Sedan 2019 driver Stockholm Exergi en forskningsanläggning för miljö- och energiteknik vid biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Nu pågår planeringen för att också bygga en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid i området, en plats där man värnar om hållbar utveckling på många plan.

Geosigma har anlitats för att utreda grundläggningsförutsättningarna för den planerade anläggningen avseende markmiljö och geoteknik. Vi kommer också att utföra en miljöinventering av befintliga byggnader och cisterner på området.

– Det är ett intressant uppdrag ur ett geotekniskt perspektiv samtidigt som det är beläget i ett område som ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara stadsdelar, säger Erik Westerberg, geotekniker på Geosigma.

Det finns i dagsläget metoder för att hindra koldioxid från ett kraftvärmeverks utsläpp att nå atmosfären. Tekniken kallas BECCS/bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) och innebär att man efter förbränningen av biobränslen i värmeverket fångar in koldioxiden ur rökgaserna. Koldioxiden komprimeras sedan till flytande form för att lagras och brytas ned i berggrunden.

Värtan

Sedan 2019 driver Stockholm Exergi en forskningsanläggning för miljö- och energiteknik vid biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Nu pågår planeringen för att också bygga en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid i området.