Nytt uppdrag när Uppsala växer

Uppsala växer nära Uppsalaåsen och kommunen anlitar Geosigma för hjälp med att göra framtida exploatering av området säker.

Uppsala växer i nära anslutning till Uppsalaåsen som utgör kommunens huvudsakliga vattenförsörjning. Stora delar av åspartierna inom stadsområdet är sedan lång tid bebyggda och den långsiktiga stadsutvecklingen enligt översiktsplanen bygger i hög grad på att stadsområdet förtätas och expanderar utåt i sammanhängande stadsbygd. Uppsala Kommun vill nu säkerhetsställa skyddet av Uppsala- och Vattholmaåsarna även vid framtida exploatering i Uppsala med omnejd. Översiktsplanens vägledning för markanvändningen behöver förtydligas för att få stabila spelregler på åsen och i dess närhet. Geosigma har därför fått i uppdrag att ta fram en strategi för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsens tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt.

Uppdraget innebär bland annat att utföra en fördjupad riskbedömning (inventering och analys) för Uppsala- och Vattholmaåsen samt ta fram skyddsåtgärder för att hantera riskerna.

Uppdraget utförs under en intensiv period i augusti, september och oktober 2017.