Uppsala kommun har koll på dagvattnet

Uppsala kommun ligger i framkant när det gäller dagvattenhantering och Geosigma deltar nu i arbetet med att ta fram mer korrekta data om föroreningshalter i dagvattnet.

Från april och minst tre månader framåt kommer flödesproportionell provtagning, samt turbiditetsmätningar in situ att utföras på tre platser i Uppsala. Provtagningsplatserna är valda utifrån olika typer av markanvändning och förväntad belastning. Samlingsprov från varje regntillfälle kommer att tas ut och analyseras.

Idag baseras många modellresultat på osäkra schablonhalter. Syftet med provtagningen är dels att verifiera Uppsala Vattens beräkningar i dagvattenmodelleringen och dels att dimensionera föreslagna anläggningar för dagvattenrening.

Under minst tre månader framåt kommer flödesproportionell provtagning och turbiditetsmätningar in situ att utföras på tre platser i Uppsala.