Bergtunnel vid Södersjukhuset i Stockholm

Locum utför nybyggnation av vårdlokaler för Södersjukhuset. En försörjningskulvert som ursprungligen planerats att utföras som betongtunnel i öppen bergschakt har senare visat sig vara fördelaktig att utföra i bergtunnel.

Geosigma har utrett förutsättningar för, projekterat lösningar och redovisat bygghandlingar för en ca 20 m lång tunnel i berg med sågad kontur och förhållandevis låg bergtäckning.

Geologisk kartering efter att tunneln sågats och sprängts ut.

Geosigma har studerat och föreslagit alternativa utformningar av tunneln. Ett alternativ med ursprunglig geometri och permanent betonglining och ytterligare ett alternativ där tunnelns geometri anpassats för att kunna utföras med konventionell bergförstärkning.

Ett alternativ valdes där tunnelns geometri anpassades till minimimått för spännvidd och höjd.

Under efterföljande byggskede har Geosigma utfört geologisk kartering och projekterat en teknisk lösning för vattentät inklädnad. Utformning av inklädnaden kunde efter inmätning anpassas tunnelns verkliga storlek.

Bergschakt för tunneln utförs diagonalt under en befintlig gata. I gatan ligger rörledningar för VA och media till befintliga vårdbyggnader. Detta gör att det råder osäkerhet om variation på bergytans nivå.