Detaljprojektering Väg och VA Klyvarestigen

På Klyvarestigen, Ekerö kommun, har vi på Geosigma tagit fram ett komplett förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en ny lokalgata och VA-ledningar tillhörande nytt bostadsområde inom detaljplan Södra Klyvarestigen.

Projektet omfattade fördröjning av dagvatten för hela området på allmän platsmark i form av två stycken rörmagasin med flödesbegränsning på utloppssidan. I projektet ingick även samordning mot övriga projektörer samt ledningssamordningsansvar.

Vi har också varit delaktiga i ett geotekniskt utlåtande under byggskedet.

Platsbesök för utredning om området kräver bentonitskärmar för att inte dränera ur grundvatten. Sprängningsarbeten pågår för anläggande av ny väg.

Platsbesök för utredning om området kräver bentonitskärmar för att inte dränera ur grundvatten. Sprängningsarbeten pågår för anläggande av ny väg.