Detaljprojektering Väg och VA - Tallbohov

Geosigma har tagit fram ett komplett förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ny lokalgata och VA-ledningar tillhörande ett nytt bostadsområde inom detaljplan Tallbohov, Järfälla kommun.

Projektet omfattade fördröjning av dagvatten för hela området på allmän platsmark i form av två stycken torra dammar.

I projektet ingick även samordning mot övriga projektörer.

Framtida VA-stråk.

Framtida VA-stråk.

Illustrationsplan.

Utseende sommaren 2020.