Dimensionering av nya idrottshallar vid Kristineberg

Stora delar av Kungsholmen är under exploatering där förtätning av stadsdelen ger upphov av nya bostäder och arbetsplatser.

I samband med detta projekterar man en ny och efterlängtad idrottsanläggning kallat Kristinebergshallarna.
KE gruppen har i och med sitt avtal med Stockholms Fastighetskontor fått i uppdrag att projektera de nya idrottshallarna med hänsyn tagen till explosionslaster från Essingeleden.

Illustration över den planerade idrottsanläggningen

Illustration över den planerade idrottsanläggningen