Utemiljöer vid Ekerö strand

Här fick vi i uppdrag ta fram systemhandling för en del av Trappströmsområdet vid Ekerö centrum.

Området kring Ekerö centrum fortsätter att växa med målsättning att ge liv åt hela Trappströmsområdet. Nya bostadskvarter byggs och ger plats för cirka 500 nya bostäder. Vi på Geosigma fick här i uppdrag ta fram systemhandling för en del av området.

Landskapsarkitekterna gestaltade och projekterade två bostadsgårdar med varierande karaktär, gaturummen i två kvartersgator och en kommunal gata, en gångväg genom området samt parkeringsytor med genomsläppligt ytskikt.

Vikten av att omhänderta och rena dagvattnet belystes och Geosigma tog fram ett översiktligt dagvatten-PM för ett alternativ med ytlig dagvattenavrinning.

I detta uppdrag arbetade vi tillsammans med vår Mark/Gata/VA-grupp som projekterade vägar, VA och ledningssamordning.

Plan för ytlig dagvattenavrinning (från PM Dagvatten).

 

Klippta häckar för inramning av privata uteplatser.

Exempelbild: klippta häckar av häckoxel för inramning av privata uteplatser.