Utemiljöer vid Ekerö strand

Vid Ekerö strand arbetade vi med utemiljön vid flerfamiljshus. Här finns två bostadsgårdar med olika karaktärer och komplementsbyggnader, tre kvartersgator, en gångväg genom området samt parkeringsytor med genomsläppligt ytskikt.

Vi tog också fram ett översiktligt dagvatten-PM.

Uppdraget genomfördes i samverkan med vår grupp Mark/gata/VA som projekterade vägar och VA.

Klippta häckar för inramning av privata uteplatser.

Exempelbild: klippta häckar i häckoxel för inramning av privata uteplatser.

 

Fördröjning av dagvatten i svackdike.

Exempelbild: fördröjning av dagvatten i svackdike, färdiga ängsmattor i VegTech. Foto: VegTech