Från förort till modern småstad

Centrala delar av Upplands Väsby är under utveckling och området Fyrklövern skall expandera med stadsradhus, bostads- och hyresrätter.

Till området, söder om Väsby centrum, skall också en park inkluderas. Förslaget på parken kommer från Funkia och fokus ligger på bland annat dagvattenhantering. Utöver genomsläppliga grönytor, planteringar och ängsvegetation ingår även en damm. Över denna damm föreslås en bryggkonstruktion som kopplar samman parken med torget för Väsby centrum.

Geosigma har upprättat FU där bland annat GC-bron, fundament, pålar, armering och stödmurar ingår.

Bild hämtad från www.funkia.se