Från varv till bostadsområde

I Nacka strax öster om Stockholm ligger ett före detta varvsområde. Varvet och andra industrier som varit verksamma på området har förorenat marken och 2004 togs beslut att marken skulle saneras enligt föreslagna platsspecifika riktvärden inför bostadsexploateringen.

Under åren har jord, grundvatten, luft, porgas, ytvatten och sediment kontrollerats. Saneringen har skett i takt med att exploateringen framskridit och där en sanering inte varit möjlig till önskad nivå, har en riskbedömning gjorts för att säkerställa att varken människor eller miljö påverkas negativt om föroreningen lämnas kvar.
Vi har tagit fram handlingsplaner, dokumenterat miljöarbetet och ansvarat för kommunikationen med tillsynsmyndigheten under saneringen som skett i flera etapper.

Bilden visar tydligt hur väl den bottengående gardinen skyddar vattnet utanför arbetsområdet från grumling