Nya bostäder vid Marieviks Udde

Intill Årstaviken äger JM en större fastighet med ett attraktivt läge precis bredvid vattnet. JM:s exploateringsplaner innebär att den nuvarande industrifastigheten omvandlas till ett välbehövligt bostadsområde.

Geosigmas teknikkonsulter har undersökt och utrett förutsättningarna inför nybyggnationen med avseende på; miljö, mark, berg och vatten. Fastigheten ligger på en udde och vid den nybyggda kajen kommer en hållplats för SL:s båtar att anläggas för att förbättra de allmänna kommunikationerna till och från området.

Tack vare Geosigmas samlade kompetens inom olika teknikområden har vi kunnat sammanfatta och presentera de utmaningar som projektet kommer att innebära.

provtagn-sed-540x405

Sedimentprovtagning utanför Marieviks Udde Elise Nyhlén, Miljökonsult

Geohydrologi
Exploateringen innebär att djupa schakt kommer att utföras med grundvattenavsänkning som följd. Redan vid små avsänkningar av grundvattnet finns risk för sättningsskador. En modell har tagits fram i syfte att uppskatta omgivningspåverkan och det förväntade inflödet till schaktet under byggskedet. Geosigma har även tagit fram ett kontrollprogram för mätning av larm- och åtgärdsnivåer för grundvattnet. Den geohydrologiska utredningen och kontrollprogrammet ligger till grund för JMs tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Berg
Geosigma har utfört en bergundersökning för att verifiera föreslagen grundläggningsmetod för byggnaderna. Ytkartering, kärnprovtagning och punktlasttester har utförts för att bestämma bergmassans mekaniska egenskaper.

Miljö
Geosigma har undersökt den f.d. industritomten med avseende på föroreningar i mark, grundvatten och sediment. Innan exploateringen påbörjas kommer vi även att ta fram en saneringsplan för hanteringen av de föroreningar som påträffas i mark och grundvatten i samband med schaktarbetet i området.

Tillståndsansökan
För att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet måste en miljökonsekvensbeskrivning av exploateringsplanerna göras. Geosigma har ansvarat för att tillståndsprocessen gått rätt till och att samråd hållits och att berörda intressenter haft möjlighet att ta del av samrådsunderlaget. Vi har skött samrådsprocessen och kommunikationen med myndigheter och utrett miljökonsekvenserna av JMs planerade exploatering av platsen.