Geoteknisk utredning för Lidingö stad

Geosigma stod för det geotekniska undersökningsarbetet inför en stor utbyggnad av Lidingö centrum.

Lidingö stad valde Geosigma när de sökte konsultstöd för en geoteknisk utredning av tre intilliggande markområden i Lidingö centrum. Utredningen syftade till att ge svar på vilka de geotekniska förutsättningarna var för att bygga ett underjordiskt parkeringsgarage med två till tre våningar under mark samt fyra till fem byggnadsvåningar ovan mark, för lokaler och bostäder. Slutmålet var också att ett befintligt kvarter skulle förtätas med radhus och flerbostadshus längs med Odenvägen.

geoteknik Geosigma