Geotekniska förutsättningar i Bällstahamnen

Vårt uppdrag var att ta fram översiktliga geotekniska förutsättningarna för nya bostadskvarter i ett tidigare industri- och hamnområde i nordvästra Stockholm.

Genom att sammanställa historiska geotekniska undersökningar från Stockholms stads geoarkiv kunde nära 800 tidigare sonderingar och provtagningar digitaliseras och användas för att skapa en översiktlig bild av grundläggningsförutsättningar inom området. Metoden att digitalisera stora mängder arkiverade undersökningar har visat sig vara ett utmärkt sätt att i planskeenden få översiktlig data över stora områden. Digitalisering ger betydligt mer geoteknisk data per krona än nya borrningar.

Karta över djup på fyllning och lera utvärderat från gamla sonderingar.