GK3-granskning bergteknik

Geosigmas GK3-granskare arbetar nu med projektering och produktionen i Henriksdals och Sickla reningsverk, med nya tunnelbanelinjer och väg- och tunnelprojektet Tvärförbindelse Södertörn. 

Bergkonstruktioner och tunnlar projekteras och utförs idag i enlighet med SS-EN 1997-1, den svenska versionen av Eurokod 7 för geokonstruktioner. Tekniskt komplicerade avsnitt och kritiska passager intill befintliga anläggningar som är förknippade med stora risker blir föremål för oberoende granskning i geoteknisk kategori 3 (GK3).

GK3-granskningen är en process där en expert som inte tidigare aktivt deltagit i projekteringsarbetet yttrar sig om storskalig stabilitet, tätningsinsatser och beständighet hos bergförstärkningar och bergrum.

GK3-granskarens uppgift är också att bevaka tredje mans intressen. Det innebär att de negativa effekterna av arbeten som projekteras eller ska utföras studeras för att minimera risker. Det kan gälla risker för oacceptabel påverkan på närliggande anläggningar eller fastigheter, på grund av instabilitet, sättningar eller grundvattensänkningar.

Geosigmas GK3-granskare arbetar för närvarande med projektering av produktionen i Henriksdals och Sickla reningsverk (SVOA), nya tunnelbanelinjer Akalla-Barkarby och Arenastaden (FUT) och väg- och tunnelprojektet Tvärförbindelse Södertörn (Trafikverket).

Linsågad minitunnel på Henriksdals reningsverk. Bild publicerad med tillstånd av SVOA.

Linsågad minitunnel på Henriksdals reningsverk. Bild publicerad med tillstånd av SVOA.