Grundvattenutredning i Årstadal

Geosigma har anlitats som teknikstöd vid bergarbeten vid ombyggnad av Vin- och spritcentralens gamla lager vid Årstadal.

JM äger nu fastigheten vid Liljeholmskajen, som exploateras och kommer att rymma ca 1400 bostäder. Till detta kommer ett nytt bergrumsgarage i det gamla vin- och spritlagret, för cirka 1000 p-platser på en 47 000 m2 stor yta. Bergrummen, som anlades i slutet av 50-talet, hade ursprungligen en lagerkapacitet på 20 miljoner liter potatisbrännvin, 20 miljoner vinflaskor och 11 miljoner liter lättvin. Dessutom byggdes de för att delvis kunna användas som skyddsrum. Den starkt ökande vinkonsumtionen under 60- talet medförde att lagren byggdes ut från 19 000 m² till 68 000 m² våningsyta.

Vi utreder grundvattensituationen i och kring bergrummen samt hur det befintliga drän- och spillvattensystemet fungerar idag. Det totala inflödet till bergrummen mäts och en droppkartering utförs för klarlägga var och hur mycket vatten som tillförs bergrummen. Inkommande vatten analyseras kemiskt för att utreda om det är grundvatten, regnvatten eller Mälarvatten som rinner in.

Bergrumsgaraget