Huvudstudie vid Malungs Garveri

På fastigheten Huden 1 har garveriverksamhet bedrivits från 1800-talet fram till 2000-talet. Stora delar av byggnaderna brann ner den 17 juli 2014. Byggnaderna innehöll vid tillfället för branden stora lager av datorer, bildskärmar, kablage, möbler, plast, glas och porslin. 

Geosigmas uppdrag var en huvudstudie, en undersökning i jord, grundvatten och sediment. Vi gjorde också en kompletterande miljöteknisk markundersökning samt kontroll och klassificering av förorenade jordmassor.

Uppdraget inbegrep en riskbedömning av förorenade områden, beräkning och kostnadskalkyl för kvarlämnade förorenade jordmassor, en provtagningsplan för schaktkontroll och kontrollprogram för GV- kvalitet. Analyser genomfördes med avseende på dioxiner, metaller, oljeprodukter, PAH:er och klorerade ämnen.

Tillsynsmyndighet för föroreningarna härstammande från garveriverksamheten är Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På fastigheten Huden 1 har garveriverksamhet bedrivits från 1800-talet fram till 2000-talet. Stora delar av byggnaderna brann ner den 17 juli 2014. Byggnaderna innehöll vid tillfället för branden stora lager av datorer, bildskärmar, kablage, möbler, plast, glas och porslin. Dessutom var själva byggnaden förorenad av tidigare garveriverksamhet.

Geosigma vid Malungsgarveri.

Geosigma vid Malungsgarveri.