Hydrologisk utredning i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska inom projektet Life to ad(d)mire restaurera fem Natura 2000 våtmarker genom pluggning av diken och röjning av vegetation.

De fem våtmarkerna är utdikade myrmarksområden. Restaureringen ska ske genom att diken pluggas med täta dämningar och att bäckar som rätats ut återställs genom meandring.

Geosigma har utfört en hydrologisk utredning för att kartlägga risker med restaureringarna, utreda effekter och konsekvenser av planerade åtgärder samt utreda lämplig teknik för att återställa hydrologin till de förhållanden som rådde innan områdena dikades. Det har bland annat inneburit att vi föreslagit teknik och metoder för hur diken ska dämmas och för hur bäckar ska meandras.