Kvarteret Primus på Lilla Essingen

På uppdrag av Exploateringskontoret gjorde Geosigma geotekniska undersökningar inför den nya detaljplanen för kvarteret Primus på Lilla Essingen i Stockholm.

Den befintliga byggnaden i området uppfördes på 1960-talet. Handlingar från denna tid visade att området muddrats och utfyllnaden är ritad som sprängsten. Tre nya byggnader i kvarteret grundläggs enligt planen på sprängstensmassor.

Huvudsyftet med undersökningarna var att klargöra lutningen på bergbotten i hamnbassängen. Även den befintliga strandskoningen inventerades i samband med undersökningarna.

Beräkningar visade att den grundläggning som valts för utfyllnaden i hamnbassängen inte innebär någon risk för skred.

Det undersökta området på Lilla Essingen.