Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet

Värmdö kommun är en av Sveriges starkast växande kommuner. Parallellt med den stora inflyttningen till kommunen så byggs det kommunala vatten- och avloppsnätet ut.

Geosigma har utrett miljöpåverkan i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planerade sjöförlagda spillvattenledningar i Brevikssundet.
Att upprätta en MKB är ett lagkrav för alla verksamhetsutövare som avser att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Som ett led i MKB-arbetet och i själva tillståndsprocessen så har samråd hållits med Länsstyrelsen i Stockholms län, sektorsmyndigheter, fastighetsägare och andra berörda intressenter.
Vi har även utrett förhållandena i vattenområdet genom en vegetationskartering och en sedimentundersökning, och ansvarar för att en komplett tillståndsansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen under vintern 2016-2017.

Vassbältet vid Strömma.
Bilden är tagen i samband med vegetationskarteringen längs stråket för den planerade sjöledningen