Nybyggnation på undermarksanläggning

När Svenska Bostäder planerar för flerbostadshus ovanpå undermarksanläggningar utredde Geosigma hur anläggningarna påverkas när bergsschaktarbete utförs vid markytan.

Svenska Bostäder planerar för nybyggnation av ett flerbostadshus ovanpå befintliga undermarksanläggningar.

Geosigma har utfört en utredning om hur undermarksanläggningarna påverkas då bergsschaktarbete utförs vid markytan och laster påförs från byggnaden. Utredningen omfattade kartering av omkringliggande bergmassa följt av en stabilitetsanalys. Analysen utfördes genom numerisk analys i programmet FLAC.