Ormbacka – FU för utförandeentreprenad

Med hänsyn till omgivande kulturlandskap har Geosigma gestaltat och projekterat gator, torg och växtbäddar i Ormbacka.

Ormbacka i Järfälla karakteriseras av kulturlandskap rikt på naturvärden. Än idag präglas området av öppna jordbrukslandskap och tätbevuxen skogsmark. Bebyggelsen är i stor utsträckning småskalig och mitt i planområdet ligger en handelsträdgård som bedrivit verksamhet här sedan 60-talet.

I den pågående nybyggnationen ska 300 nya bostäder tillkomma och här ska plats för såväl förskola samt vård-och äldreboende finnas. Geosigmas landskapsarkitekter ansvarade för förfrågningsunderlaget för utförandeentreprenad avseende kommunala gator. Uppdraget inkluderade detaljprojektering av torg, vegetation i biofilter, gaturum med träd i skelettjord samt vegetation vid dagvattendammar.

Den starka kopplingen till kulturlandskapet gör sig påmind i gestaltningen där bland annat biofiltren försågs med ängsvegetation. Det togs fram ett växtförslag med stor artvariation. Träd, buskar perenner och lökar som tillsammans skapar kvaliteter som över årstiderna kommer ge liv åt området.

Träd

Detaljer från Ormbacka torg.