Pendeltågsentré i Häggvik

Uppdraget är ett samverkansprojekt med Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen.

Här gjorde vi en studie av en ny pendeltågsentré i befintlig tunnel under spår, med gång- och cykelväg, cykelparkering samt fordonstrafik i tunnel. Studie av möjlighet för angöring av buss samt påverkan på angränsande gator och mark/slänter ingick i projektet.

Vi arbetade med gestaltning och detaljutformning av en temporär cykelparkering i tunnel, samt med terrassering och buskplantering av gräsklädda slänter mot en befintlig gångväg.

Uppdraget utfördes i två etapper. Etapp 1 omfattade förprojektering av två alternativa fria höjder i tunnel, i etapp 2 utfördes projektering av systemhandlingar och kalkyler togs fram för valt alternativ.

Häggvik

Detalj ur projektet.