Provtagning på Riversideängen och i Bäveån

På uppdrag av Uddevalla kommun vill vi ta reda på vilka föroreningar som finns i marken vid Riversideängen och i Bäveåns sediment.

– Innan vi bygger översvämningsskyddet för centrala Uddevalla och innan vi bygger bostäder behöver vi veta hur marken och botten på Bäveån ser ut. När vi får provresultaten kan vi få fram en mer detaljerad saneringskostnad, säger Jeanette Norgren, projektledare stadsutveckling vid Uddevalla kommun.

Det undersökta markområdet omfattar Riversideängen från hotell Riverside och vidare in på hamnens område. Det är ett område som huvudsakligen består av utfyllnadsmassor, som fyllts på efter hand sedan 1800-talet. Vilken typ av fyllnadsmassor som använts är okänt. På platsen har det även funnits småindustrier, mekaniska verkstäder och ett banområde.

För några veckor sedan tog Geosigma ungefär 400 borrprover på olika djup i 43 borrpunkter på området, varav 86 skickades för laboratorieanalys. 6 grundvattenprover togs också. Nu kompletteras dessa prover med tio stora maskingrävda provgropar där vi närmare undersöker vilka lager som finns i marken.

Med hjälp av båt tas också 20 prover på bottenslammet i Bäveån, längsmed båda kajerna och mitt i ån.

– Föroreningar kan ofta fastna i sedimenten. Vi letar bland annat efter metaller, tjärämnen och rester från båtbottenfärger, så kallade tennorganiska föreningar. I marken på Riversideängen kan samma typer av föroreningar finnas, men där kan det också handla om punkter med höga halter av olja eller diesel. Oftast sanerar man genom att gräva bort de massor som är förorenade, men även andra metoder kan bli aktuella beroende på vilka föroreningar det handlar om och var de finns, säger Johanna Arlinger, miljökonsult på Geosigma.

Geosigma utför en sedimentprovtagning i Bäveån.

Geosigmas Johanna och Maria utför en sedimentprovtagning i Bäveån.