Radon- och strålningsmätningar i Rosendal

Radon och strålningsmätningar utfördes på berghällar och i jord inför byggnation av flerfamiljshus i Rosendal, Uppsala.

En radon- och strålningsutredning kan innefatta mätningar på berg, krossat bergmaterial, grus eller jord. Innan mätningarna tas berg- och jordartskartor fram, samt geofysiska kartor där halterna av uran, torium och kalium framgår. Mätpunkterna ska sedan fördelas så jämt som möjligt över undersökningsområdet. Förekommer det flera olika bergarter är det viktigt att alla innefattas i undersökningen.

Mätningarna på berg görs i syfte att bedöma radonrisk på mark, den totala gammastrålningen, samt bergets lämplighet att användas som byggmaterial efter schaktning. Mätinstrumentet är en gammaspektrometer (BGO RS-230) som mäter koncentrationen av kalium, uran och torium.


Ett verktyg med hävstångseffekt hjälper till att dra upp mätröret.

Bergmätningarna i Rosendal gjordes på åtta punkter. Samtliga radonhalter ligger inom gränsen för vad som klassas som normalradonmark och stråldosen från berghällarna ligger under det rekommenderade gränsvärdet för nya hus. För aktivitetsindex ligger alla värden under 1, vilket innebär att bortschacktat bergmaterial kan användas utan begränsningar.

Mätningarna i jord utförs med Markus 10, ett instrument för bestämning av radonhalten i markluft. Mätning sker genom att instrumentet pumpar upp luft genom ett sondrör som drivits ner i marken och sammankopplats med instrumentet. Markluften passerar genom en mätcell som registrerar radonhalten.