Riskanalys för transporter av farligt gods

Enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken ska hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet vid ny bebyggelse. En olycka med farligt godstransporter på vägar och järnvägar kan få stora konsekvenser och därför analyseras ofta riskerna med bebyggelse i närheten av farligt gods transporter. Även risker med närliggande riskkällor som drivmedelsverksamheter utreds.

Geosigma har utfört riskanalyser med fokus på farligt gods på uppdrag av Värmdö kommun.

Arbetet läggs upp på följande sätt:

·         Riskidentifiering – Vilka olyckor kan inträffa?

·         Beräkning av sannolikhet – Hur ofta kan dessa olyckor hända?

·         Konsekvenser – Vilka blir följderna av olyckorna?

·         Beräkning av risknivå – Vad är den sammanlagda risken med dessa olyckor?

·         Värdering av riskerna – Är riskerna acceptabla och vilka åtgärder kan minska riskerna?

Riskerna värderas enligt svenska riktlinjer och om det behövs föreslås riskreducerande åtgärder som så långt som möjligt  sammanfaller med byggnationens gestaltning.