Sedimentundersökning Essingefjärden

I Essingefjärden i centrala Stockholm har Geosigma gjort en miljöteknisk sedimentundersökning för ELU Marin. Provtagning utfördes från båt med mottryckskolv- och kajakprovtagare. Prover från flertalet nivåer- och provpunkter samlades in.

Geosigma har bistått ELU Marin med en miljöteknisk sedimentundersökning inom ett avgränsat vattenområde i Essingefjärden i centrala Stockholm. Provtagning utfördes från båt med mottryckskolv och kajakprovtagare. Prover från flertalet nivåer- och provpunkter samlades in.

De uttagna sedimentproven analyserades bland annat med fokus på metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tennorganiska föreningar samt irgarol och diuron som använts som tillsats i båtbottenfärger.

Syftet med undersökningen var att översiktligt kartlägga den ytliga sjöbottens beskaffenhet i relation till föroreningar.

Sedimentundersökning i Essingefjärden.

Sedimentundersökning i Essingefjärden.