Spårämnesstudier vid Slussen

Slussen står inför en omfattande ombyggnad och trafikapparaten från 1930-talet kommer att försvinna.

Ombyggnaden innebär bland annat att en stor vattenspegel friläggs mellan Gamla Stan och Södermalm, att förbindelsen mellan öarna förläggs till broar samt att en ny slusskonstruktion, ett nytt avbördningssystem och en ny bussterminal anläggs.
Geosigma hjälper ELU med mätning av grundvattenflöde in situ i samband med provpålning. Mätningarna utförs samtidigt som pålningsarbetena eftersom strömningshastigheten beror av den aktuella nivåskillnaden mellan Saltsjön och Mälaren. Syftet med en sådan studie är att lokalt bestämma grundvattenshastigheten för att bedöma om det finns risk för betongseparation och om speciella tillsatsmedel kan behövas i cementbruket för injekterade eller insitu-gjutna pålar.
Vi utför även spårämnesstudier för att bestämma grundvattenströmningen lokalt i åsen dvs på ca 10-20 m djup vid den aktuella provplatsen. Stabiliteten av pålning med till exempel cementpelare kan påverkas av höga grundvattenflöden. I samband med provpålning vid Slussen utför vi undersökningar in situ av grundvattenflödets storlek. Detta görs med hjälp av så kallade utspädningsmätningar i grundvattenrör. Metoden innebär att ett vattentroget spårämne tillförs vattenvolymen i grundvattenröret. Spårämneskoncentrationen avtar sedan allteftersom det blir utspätt av befintligt grundvattenflöde. Från kontinuerliga mätningar av spårämneskoncentrationen under utspädningen kan skattning av grundvattenflödet göras. De skattade flödena kan sedan ställas i relation till resultaten av provpålningen.

Spårämnesförsök