Sturehovs slott

Vad är väl en bal på slottet? För oss kan det handla om att inventera utemiljöer och ta fram skötselplaner för Sturehovs slott.

I Norsborg i Botkyrka kommun ligger Sturehovs slott, ägt av Stockholm stad. En anläggning i gustaviansk stil från 1700-talets andra hälft med omgivande park och trädgård samt en gårdsmiljö med 17 byggnader och odlingsmark.

På 1950-talet restaurerades anläggningen och till viss del återskapades den ursprungliga strukturen och det gustavianska formspråket. Än idag är raka grusgångar, alléer med knuthamlade träd och klippta häckar vanliga inslag i den gröna slottsmiljön.

Inom området för landskapsarkitektur fick vi på Geosigma i uppdrag att inventera slottsområdets tillhörande utomhusmiljöer. Därefter upprättades nya skötselplaner; en sommarplan och en vinterplan, samt en skötselbeskrivning, strukturerad enligt AFF. Arbetet utgjorde en del av ett förfrågningsunderlag för upphandling av markskötsel i slottsområdet.

I underlaget som har tagits fram läggs stor vikt vid bevarandet av områdets kulturhistoriska värden.

Sturehof slott i Norsborg.

Sturehovs slott i Norsborg.

 

Slottsområdet och gårdsmiljön besitter stora antikvariska värden.

Buxbomsparterr och i bakgrunden knuthamlade träd.