Teknikstöd berg: Drevvikshöjden - Farsta

Det kommunalägda fastighetsbolaget Familjebostäder bygger i samverkan med HMB Construction runt 600 lägenheter och en förskola inom projektet Drevvikshöjden i Farsta, Stockholm. Geosigma står för bergteknikstöd i projekterings- och utförandeskedet.

Bergtekniken i projektet handlar om planerade grundkonstruktioner på fast berg och utredning av stabiliteten för en ytligt belagd befintlig undermarksanläggning.

Under projekteringsskedet har dimensionerande grundtryck på berg fastställts genom en övergripande bergteknisk syn av naturliga bergytor i området. Under det senare byggskedet utförs verifierande kontroller av sprängda ytor (kontroll av schaktbotten).

För att verifiera stabiliteten för den befintliga undermarksanläggningen har en inspektion och geologisk kartering av anläggningen utförts. Resultatet utgör underlag för utredning av stabilitet och föreskriven kontroll vid arbeten inom anläggningens skyddsområde.

Naturlig bergyta innan påbörjad bergschakt.