Tysjöarnas naturreservat

Tysjöarnas naturreservat utanför Östersund är ett av Jämtlands mest värdefulla fågelområden. Geosigma har av Länsstyrelsen i Jämtland fått i uppdrag att göra en hydraulisk utredning av området.

Det unika växt- och djurlivet gör att Tysjöarna ingår i ett Natura 2000-område och omfattas vidare av både Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Ett särdrag för Tysjöarna är dessutom det ingår i ett fält som med sina cirka 80 hektar bildar en av världens största förekomster av kalkbleke, vilket är en vit till vitgul, kornig, lös sedimentär jordart, som bildas på botten av sjöar och kärr i områden med kalkrik berggrund.

Geosigma har av Länsstyrelsen i Jämtland fått i uppdrag att utföra en hydraulisk utredning av området. En hydraulisk modell av Tysjöarna med omnejd har för det syftet byggts upp i simuleringsprogramvaran Hec-Ras för att kunna svara på olika frågeställningar som Länsstyrelsen har haft behov av att utreda.

De huvudsakliga frågeställningarna för Länsstyrelsen har handlat om sjöarnas vattennivåer och hur dessa skulle påverkas av olika åtgärder som föreslagits för två anlagda dämmen. Dämmenas anläggning ingick som en del av en planerad våtmarksrestaurering och syftet var att så långt som möjligt återställa hydrologin till de förhållanden som rådde innan området utdikades.

De implementerade åtgärderna ledde till högre vattennivåer och en återställning av det forna våtmarksområdet. Åtgärden har dock lett till att de arealer som ligger under vatten överlag är för stora.

Med hjälp av den uppbyggda modellen kan nu olika situationer studeras för att på så vis hitta lämpliga dämningsnivåer som både leder till ett jämnare flöde i den nedströms liggande Semsån samtidigt som utbredningen av de vattentäckta arealerna hålls på en önskad nivå.

Tysjöarna ingår i ett Natura 2000-område och omfattas vidare av både Fågeldirektivet och Habitatdirektivet.

Tysjöarna ingår i ett Natura 2000-område och omfattas vidare av både Fågeldirektivet och Habitatdirektivet.