Utredning av sulfider och arsenik i berg

Geosigma har på uppdrag av JM genomfört en översiktlig kartering och provtagning av förekomsten av sulfider och arsenik i berg inför byggnation på en tomt i kv. Facetten på Kungsholmen i Stockholm.

Syftet med utredningen är att undersöka om bergmassan är sulfid- eller arsenikförande och därmed kan utgöra en miljörisk genom urlakning och försurning  i samband med sprängning och byggnation i området.

Om en bergart innehåller en stor andel sulfidmineral kan det leda till problem när berget krossas och nya ytor uppstår som omväxlande utsätts för syre och vatten. Detta leder till att en oxidationsprocess startar där vittringsprodukterna sköljs ut av vattnet och orsakar försurning och urlakning av metaller.

Det gäller att i ett så tidigt skede som möjligt ta reda på om berget är sulfid- eller arsenikförande. Ju senare det upptäcks desto dyrare blir hanteringskostnaden. I ett tidigt skede kan man planera berguttag och sprängning så att den värsta delen av berget undviks. Då kan också dyra avfallskostnader undvikas.

Förberedande bergarbeten på Kungsholmen.

Förberedande bergarbeten på Kungsholmen.