Utredning av två sjöar i Jämtlands län

För att utreda orsaken till den gradvisa igenväxningen av två lika sjöar i Jämtlands län, gjorde Geosigma en undersökning av de hydrologiska och vattenkemiska förhållandena i respektive sjö.

Arbetet innebar bland annat provtagning av vatten och sediment i sjöarna samt kontroll av deras in- och utflöden. Efter provtagning, arkivarbete och samtal med hjälpsamma lokalbor om sjöarnas historia kunde Geosigma dra slutsatser som hjälper länsstyrelsen  i det fortsatta arbetet med att hålla sjöarna öppna.

Geosigma gjorde en undersökning av de hydrologiska och vattenkemiska förhållandena i respektive sjö.

Geosigma gjorde en undersökning av de hydrologiska och vattenkemiska förhållandena i respektive sjö.