Miljö

Även förorenad mark kan vara en möjlighet

Geosigma tar fram beslutsunderlag för ett framgångsrikt samhällsbyggande. Vi bedömer risker och undersöker miljön omkring oss.

Vad vi kan hjälpa dig med

När du anlitar oss gällande föroreningar, inventeringar och åtgärdsförslag kring marken, vattnet, berget och den bebyggda miljön är du i trygga händer! Vi undersöker och utreder för att kunna skräddarsy den bästa lösningen på de utmaningar som byggande inom förorenade områden innebär.

Förorenad mark

Geosigma är experter på föroreningar och deras spridning i mark, berg och vatten. Vår höga och bre­da kun­skaps­ni­vå är en stor till­gång i mil­jöupp­d­ra­gen där kun­ska­pen om mar­ken, vatt­net och ber­get krävs för att för­stå hur förore­ning­ar trans­por­te­ras, fastläggs och bryts ned i vår mil­jö.

Ge­o­sig­ma ge­nom­för mil­jö­tek­nis­ka mar­k­un­der­sök­ning­ar, risk­be­döm­ning­ar och hjälper våra kunder att ta fram ge­nom­tänk­ta åt­gärds­förs­lag. Vi ut­för mil­jö­kon­trol­ler vid sa­ne­ring­ar, upprät­tar och ut­för kon­troll­pro­g­ram. Vår kunskap inom klorerade lösningsmedel gör oss ledande inom området och vi leder utvecklingen av metoder för in-si­tu­ sa­ne­ringar.

Inventering av byggnader

Vi inventerar farligt avfall och material i byggnader, t.ex. inför rivning eller ombyggnation. Vår kontrollplan för rivningsavfall innehåller kompletta uppgifter om hur hälso- och miljöfarliga material ska omhändertas och saneras, i enlighet med lokala myndighetskrav, arbetsmiljöverket och avfallsförordningen. Vi utför PCB- och asbestinventeringar.

Inför fastighetsförvärv är en samlad bild av fastighetens ”miljöskulder” ett bra beslutsunderlag. Vi erbjuder ett helhetsperspektiv när det gäller föroreningar i byggnader och föroreningar i omgivande mark. Utifrån dessa underlag kan sedan en kostnadsbedömning för framtida åtgärd göras.

MKB/Tillstånd

Inom tillstånd och MKB har vi spetskompetens att driva tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser för vattenverksamheter. Vi arbetar även med att ta fram MKB:er för detaljplaner, vägplaner och ledningskoncessioner.

Geosigma upprättar anmälningar för vattenverksamhet och tar fram dispensansökningar för arbeten inom t.ex. strandskydd och vattenskyddsområden.

Övriga miljöutredningar

And­ra tjäns­ter som vi erbju­der våra kunder är hjälp med myn­dighets­kon­tak­ter, beställarstöd i miljörelaterade projekt och riskanalyser för viktiga samhällsfunktioner som till exempel transport av farligt gods, vattenförsörjning och avloppshantering.

Vi utför markradonmätningar samt radonmätningar i bostäder och offentliga lokaler.