Vattenförlustmätning med WIC

Vattenförlustmätningar utförs i borrhål för att kontrollera bergets vattenförande egenskaper. Vi erbjuder mätuppdrag som omfattar personal och utrustning för vattenförlustmätning.

Vattenförlustmätningar utförs i borrhål för att kontrollera bergets vattenförande egenskaper.

Resultaten används exempelvis för att:

 • Bedöma en underjordsanläggnings påverkan på omgivningen.
 • Bedöma inflöden till tunnlar inför byggnationen.
 • Planera och kontrollera injekteringsinsatser.
 • Detektera vattenförande sprickor/zoner i borrhål.
 • Kontrollera oönskat vattenläckage mellan casingrör och borrhål i vattenbrunnar.
 • Bestämning av hydraulisk konduktivitet i bergmassan och transmissivitet i zoner.

Vi på Geosigma erbjuder mätuppdrag som omfattar både personal och utrustning för vattenförlustmätning. Vi säljer och hyr ut utrustning för vattenförlustmätning, inklusive kurspaket och kringutrustning (exempelvis manschetter).

WIC-mätningar utanför Gällivare.

WIC-mätningar utanför Gällivare.

Konventionella metoder

Konventionella metoder som används idag består vanligen av en kolvpump, en enkel flödes-/volymmätare och manometer. Injektionstryck och flöde eller vattenvolym avläses oftast manuellt i slutet av testet. Metoderna innebär flera nackdelar. Ett pulserande tryck/flöde är svårt att läsa av, det krävs ett minflöde på >1l/min och man får inte möjlighet att fastställa hydraulisk konduktivitet.

Geosigmas utrustning

Vår WIC innebär flera fördelar:

 • Hög nogrannhet, minflöde <2 ml/min.
 • Ger snabbt ett stabilt injektionstryck.
 • Kontinuerlig loggning av tryck och flöde.
 • Möjlighet att bestämma hydraulisk konduktivitet.
 • Mätdata lagras på löst digitalt media.

WIC innehåller pump, flödesmätare, tryckgivare, reglersystem och insamlingssystem. Allt i en kompakt enhet, som kan monteras på en plattform i EU-pallformat för att snabbt och enkelt kunna etableras. Den kan kombineras med ett enkel- eller dubbelmanschettsystem för sektionsvis mätningar längs borrhål.

Tryckgivare och flödesmätare sitter väl skyddade inuti enheten. Anslutningsmöjlighet finns för extra tryckgivare som exempelvis möjliggör mätningar av tryck direkt i mätsektionen.

Mätning

Vid mätning finns möjlighet att mata in data som lagras för uppföljning och resultatredovisning. Vi kan exempelvis spara data för testsite, position, borrhålsbeteckning, borrhålsdiameter, borrhålslängd, manschettläge, test och utförare.

När mätningen startats regleras trycket automatiskt in till det valda börvärdet. Detta tar vanligtvis ungefär tio sekunder. Därefter hålls trycket konstant (inom 1 kPa) oavsett flödet. Värdet för aktuellt flöde och tryck kan avläsas på displayen under hela injektionen.

Resultat

Mätdata  lagras på ett SD-minne som enkelt kan tas ut för överföring till en dator eller dumpas på plats via USB.

Mätdata lagras i textformat och kan importeras till Excel eller annat plotprogram.

Från plottarna kan utvärderingar göras utgående från kurvformen från hela testen (transienta utvärderingar) eller utgående från slutvärden (stationära utvärderingar).

Exempel på diagram med tryck och flöden.

Exempel på diagram med tryck och flöden.

Exempel på uppdrag