Vår syn på hållbarhet

Kunskap som bidrar till en hållbar framtid

Vi vill proaktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Vi strävar därför efter att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat. Det är viktigt för oss och en del av vår grundfilosofi.

Vi vill erbjuda våra kunder kunskap som bidrar till en hållbar framtid. Kunskap som stödjer utvecklingen av hållbara regioner, städer, byggnader och infrastruktur. Vi försöker därför så ofta det är möjligt att integrera hållbarhet i den expertis, de råd och de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, som vi hoppas når ut även till aktörer vi samverkar med. Vi informerar alla våra partners om vår uppförandekod och vi tar del av andras.

Vid en årlig översyn av vår hållbarhetspolicy och vår tillhörande uppförandekod avgörs behovet av revidering. Dessa dokument gås årligen igenom av varje grupp inom Geosigma för att konkretisera innebörden och identifiera relevanta förbättringsåtgärder.

Vår hållbarhetspolicy är baserad på internationella ramverk, som Global Reporting Initiative (GRI) och FN:s Global Compact, men vilar också på vår egen bedömning av hur vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Vi utgår från fyra huvudområden i vår syn på hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete påverkar på olika sätt vårt erbjudande, våra medarbetare, vårt sätt att göra affärer och vårt ansvar för miljö och klimat.

Ett hållbart kunderbjudande

I våra uppdrag påverkar vi ibland miljön på olika sätt, direkt eller indirekt. Det ligger i vår kompetens att bedöma vad som ger en positiv respektive negativ miljöpåverkan. När möjlighet ges föreslår vi våra kunder de lösningar som är mest hållbara. Vi ger beslutsfattare förutsättningar att välja vägar som leder till en mer hållbar utveckling.

Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens och samverka med våra kunder för att ta in kunskap om utvecklingen och alltid kunna erbjuda råd och lösningar som är bra för miljön.

Hållbara affärer handlar för oss också om att ha en stabil ekonomi. Bara som en aktör med god lönsamhet har vi möjlighet att arbeta med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Friska, säkra och engagerade medarbetare

Vi vill att alla på Geosigma är friska, mår bra, utvecklas och trivs i en säker och trivsam miljö. Geosigma ska vara en arbetsplats med högt i tak och öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening, där alla hjälps åt att skapa trivsel och verka för en god psykosocial arbetsmiljö. Vi månar om en företagskultur som präglas av tillit, engagemang och gemenskap.

Vi månar om att vi utvecklas som medarbetare. I kompetensplaner dokumenteras våra medarbetares utveckling, som också regelbundet följs upp i samtal.

Vi tar ansvar för egen och andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det innebär till exempel att vi tar oss tid att förstå de arbetsmiljörisker som föreligger i olika arbetsuppgifter, och gör vårt bästa för att motverka dem.

Vi följer alltid aktuella arbetsmiljöpolicyer, säkerhetsföreskrifter, lokala arbetsmiljölagar, regler och procedurer, och vi delar alltid med oss av våra idéer kring förbättringar.

Ansvarsfulla affärer och god affärsetik

Vi på Geosigma värnar om rättvis konkurrens, undviker jäv och respekterar affärshemlig information. Vi ska utföra vårt arbete med integritet, ärlighet och fritt från vilseledande partiskhet.

Vi får aldrig erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Våra medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåten, men ska ske med gott omdöme, måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner.

Miljö- och klimatansvar

På ett övergripande plan försöker vi visa omtanke för såväl människor som djur och miljö – och i möjligaste mån ta hänsyn till alla intressenters behov. Vi har ett gemensamt ansvar för den påverkan vårt företag genom beslut, råd och aktiviteter har på miljö, natur och klimat.

Vi har en miljöstyrd upphandlingsprocess och resepolicy. Vi strävar efter att köpa miljövänliga och rättvist producerade produkter till kontoren. Vi ska också ha god kännedom om och följa all tillämplig miljölagstiftning och relevanta produktstandarder som rör våra respektive verksamheter.

Våra egna ramverk och riktlinjer

Vårt ledningssystem
Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö styr hur vi arbetar med kvalitet, miljöpåverkan, arbetsmiljö, krishantering och jämställdhet. Det innebär till exempel att vi har en policy, mål och handlingsplaner för hur vi arbetar med kvalitet, miljöpåverkan, arbetsmiljö, krishantering och jämställdhet.

Vår uppförandekod
Geosigmas uppförandekod är en vägledning framtagen för hela koncernen. Den finns till för att tydliggöra våra värderingar och för att visa hur vi förväntas uppträda i vårt dagliga arbete.

Här kan du ta del av vår uppförandekod (PDF).